Lybes Strategierbjudande

Med bas i vår samlade kunskap som vi byggt upp genom åren, både som anställda och som ägare i digitala tjänste- och produktbolag, samt från de många komplexa och diversifierade projekt vi genomfört tillsammans med våra kunder, har vi en djup förståelse, metodik och struktur för att hjälpa er nå era mål.

Vårt strategierbjudande utgår från devisen people - process - product som ger en komplett bild av era behov samt tillämpbara lösningar. Tjänsterna inom detta område är brukbara oavsett bransch och storlek på verksamhet.

Områden Lybe kan hjälpa dig med

Vad kostar det egentligen att generera en kund via mina digitala kanaler och hur mycket intäkter genererar denna i genomsnitt?

Hur pass effektiva är vi i att konvertera leads till kunder och var någonstans i processen tappar vi dem?

Vilka produkter har högst intjäning och lageromsättningshastighet? Kan vi göra mer för att öka försäljningen ytterligare?

Hur stor andel av vår kundstock har vi lyckats konvertera till kunder i våra digitala kanaler? Har detta påverkat försäljningen?

Vad kostar egentligen mina returer och reklamationer? Finns det anledning att plocka bort dessa ur sortiment?

Kan jag segmentera och rikta marknadsföringen ytterligare? Kan detta påverka min Return On Ad Spend (ROAS)?

Analys

Hur väl står sig vår e-handel mot mina konkurrenter? Vad kostar det egentligen att byta e-handelsplattform? Är det värt att investera i ett PIM? Frågor som du kanske har ställt dig själv eller andra i din omgivning.

Ta hjälp av våra konsulter för att genomföra en analys av er verksamhet. Våra analytiska tjänster syftar till att du som beställare ska få en objektiv och professionell bedömning av en viss situation i syfte att själv kunna fatta bättre och mer välgrundade beslut. Läs mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet analysera behov, möjligheter, tillvägagångssätt, fallgropar och förväntat utfall nedan.

 • Förstudie/affärsanalys

  Att inför varje större projekt genomföra en förstudie för att identifiera och säkerställa krav, målsättning och stakeholders är för många en självklarhet. Som kommersiellt ansvarig är det viktigt att identifiera både hårda och mjuka mål, kund- och målgrupp samt hur den egna organisationen och arbetsprocessen bör se ut. Dock gör många misstaget att vid införandet av nya digitala lösningar enbart beskriva funktionella och tekniska krav, eftersom processen ofta drivs av bolagens IT-avdelningar.

  Lybe tar fram ett lösningsförslag och plan för att genomföra ditt projekt. Det kan tex vara ett analysunderlag för ett migreringsprojekt från annan e-handelsplattform, från Magento 1 till Magento 2 eller från annan leverantör till Lybe. Förstudien kan med fördel användas i samband med upphandling.

 • Business case/beslutsunderlag

  Värdet av en investering bör alltid ställas mot kostnaden för implementation av densamma. Det är inte alltid helt uppenbart vad värdet är av en satsning inom tex e-handel, nya verktyg/tillämpningar, en ny digital marknadsföringsstrategi eller en lagerflytt. I synnerhet inte när man bedriver en komplex verksamhet med många beroenden och facetter. Vad är förväntad ROI och vilka fördelar, nackdelar och risker finns med projektet?

  Lybe hjälper er att svara på dessa frågor för att lättare kunna fatta beslut. Processen baseras på att vi under ett par tillfällen genomför intervjuer parallellt med studier, som sedan mynnar ut i ett beslutsunderlag bestående av ROI-kalkyl, potentiella riskområden, samt intäkts- och kostnadsberäkningar.

 • Kundresa/customer journey

  Att förstå vem kunden är och vad som driver denne att fatta beslut är instrumentellt, oavsett verksamhet. Känner ni er osäkra på hur kunderna hittar till er och vad som får dem att handla hos er så kan det vara svårt att lyckas med ert digitala arbete, och ni riskerar därmed missa affärstillfällen. Oftast börjar upptäcktsfasen långt innan kunden haft kontakt med er och då gäller det vara närvarande i dessa kanaler.

  En analys av detta slag syftar till att ta fram: målgrupp (oftast i form av personas), kundbeteende, GAP-analys (dvs skillnad mellan nuläge och målbild), process (hur får vi detta att hänga ihop) samt organisation (vem ska göra vad).

 • Säljtratten/sales funnel

  För att arbeta effektivt med att attrahera och konvertera leads till kunder, krävs att man har skapat en tydlig definition av kundresan, satt upp rutiner och processer för hanteringen av detta, samt etablerat mätinstrument i form av adekvata system, rapporter och KPI:er. Riktar sig till dig som vill jobba mer med inbound marketing och genomförs i regel genom ett par intervjuer samt mätning i relevanta system.

 • Due diligence

  Syftar till att ge dig som investerare en inblick och förståelse i den digitala delen av verksamheten för att identifiera risker och möjligheter såväl som skalbarhet i affären. Riskera inte att missa några viktiga komponenter i denna del av förvärvsprocessen genom att ta hjälp av oss på Lybe. Särskild vikt läggs i denna del av processen på att förstå kundanskaffningskostnader, organisk räckvidd, kundernas life time value (CLV), organisation, teknisk arkitektur mm.

 • Hälsokontroll

  Lybe Health check bygger på en standardiserad modell och metodik för att analysera och åstadkomma framgångsrik e-handel. Den är dels baserad på oberoende studier, och dels genom vår samlade erfarenhet från projekt där vi framgångsrikt levererat e-handel i över 20 år. Modellen visualiserar på ett övergripande plan de faktorer som skapar framgångsrik e‑handel samt hur möjlig implementation kan utföras. Aktiviteter kan sedan utföras i lämplig takt och resultatet mäts med kontinuitet.

  Health check finns tillgänglig inom följande områden

  SYSTEM & TEKNIK

  Hur pass väl fungerar er teknik idag? Finns brister och luckor i nuvarande struktur? Används systemen optimalt?

  ORGANISATION

  Finns det brister i er nuvarande organisation? Har alla involverade klart för sig gällande mandat och ansvar?

  INFORMATION

  Hur pass effektivt jobbar ni med er produktinformation? Finns möjlighet till effektivisering av rutiner och tillhörande system?

  SEO (Seach Engine Optimzation)

  Hur väl rankar ni organiskt på sökmotorerna och vad kan ni göra för att förbättra denna situation?

  CRO (Conversion Rate Optimization)

  Ta hjälp av denna analys för att förstå möjligheterna att optimer konverteringen på sajten.

  INBOUND MARKETING

  Hur pass effektiva är ni i att generera trafik till sajten genom att jobba med olika kanaler? Vilka förvärvskanaler passar bäst?

  ANPASSAD

  Kombinera flera områden till en och samma analys enligt era önskemål och behov.

Rådgivning

Finns det möjlighet för oss att påverka vår affär genom att jobba med digital handel och marknadsföring? Kan detta påverka hur vi jobbar med att generera kunder och vår försäljning? Kan detta ge effekter på min övriga organisation och deras incitament? Kan vi effektivisera processen för hur vi informerar och supporterar våra återförsäljare mha digitala kanaler och verktyg? Riskerar det att kannibalisera vår övriga försäljning? Är det klokt att jobba med marknadsplatser som ett komplement till övriga kanaler? Hur påverkar detta mitt varumärke? Läs mer nedan:

Har du behov av lite mer långsiktig stöttning inom områden kopplat till digital handel? Läs mer om vårt interimserbjudande här.

 • Försäljning

  Hur kan jag jobba med olika digitala lösningar för att optimera, effektivisera och tom öka min försäljning? Nedan är några exempel på områden kopplat till försäljning som Lybe kan rådge er inom

  B2B

  Företag som primärt jobbar mot andra företag har ofta andra målsättningar med sin digitala handel och stöter därför på andra typer av utmaningar.

  Läs mer

  KUNDRESAN

  Hur bemöter vi och arbetar med våra kunder i digitala kanaler? Vem ska ansvara för detta och hur jobbar jag mest effektivt i denna kontext?

  OMNIKANAL

  Hur knyter vi samman försäljning & marknadsföring i olika kanaler på ett smidigt sätt? Hur ska jag samla informationen?

  MARKNADSPLATSER

  Hur hanterar man “hotet” och möjligheten från Amazon? Är marknadsplatser rätt för oss? Hur behöver vi arbeta internt och vilka system krävs?

 • Marknadsföring

  Hur ska ni jobba med marknadsföring i digitala kanaler? Vilka typer av kampanjer är rätt för er och skapar högst värde? Hur ska mixen i de olika kanalerna se ut och hur bör budgeten fördelas? Lybe rådgör er hur arbetet inom detta område bör fördelas, prioriteras och optimeras. Vi går på djupet rörande sourcing & organisation, idégenerering, interna processer, mätetal, kanalmix, budget, förväntad ROI samt mycket mer.

 • Produkt & Sortiment

  Vilka produkter lämpar sig bäst för min e-handel? Kan jag sälja exakt samma sortiment som jag säljer i mina fysiska butiker? Hur ska jag tänka kring produktmarginalen när jag säljer online? Vilka produkter saknas i mitt sortiment idag?

  Låt Lybe hjälpa dig att datadrivet svara på frågor som dessa. Istället för lokalhyra och kostnader för butikspersonal har komponenter såsom kostnader för plock och pack, frakt, omsättningshastighet plötsligt större betydelse. Vi hjälper dig att analysera vilka produkter som lämpar sig bäst för digital handel inom ramen för befintligt sortiment men bistår även gärna med att titta på sökvolymer, trender och andra beroenden som spelar roll i processen för att utvärdera och förändra ditt sortiment.

 • Organisation

  Vems ansvar vilar det på att rapportera och hantera en dålig användarrecension? Hur säkerställer ni att länken mellan produktansvariga och marknadsförarna fungerar? Vem flaggar upp att en viss produkt har legat på lager alldeles för länge? Dessa är alla frågor som man dagligen ställs inför då man jobbar med digital handel och som fångas upp genom en väldefinierad organisation där alla vet vad som förväntas av en och hur man ska agera. Lybe hjälper dig som saknar svaren på dessa frågor.

 • Lager & logistik

  Är du i behov av att utveckla och effektivisera din logistik? Vilken roll spelar valet av WMS in? Finns det möjlighet till cross-docking alt drop-shipping? Ska jag hantera flödet själv eller kan det vara värt att outsourca driften av mitt lager? Vi analyserar hela eller delar av denna process och föreslår mätbara och genomförbara förbättringar avseende lagerprocessen.

 • Produktinformation (PIM)

  För att hantera och optimera handel i flera olika kanaler är det viktigt att alla informationsdomäner, och innehållet i dem, sköts på ett effektivt sätt. Information från olika domäner, såsom produkt-, kund- och leverantörsdata, skall vara lättillgängligt för alla som hanterar och lanserar produkter och tjänster i flera olika kanaler.

 • Teknisk infrastruktur

  Vilka system ska jag använda för min digitala handel? Är dessa skalbara och vad blir Total Cost of Ownership (TOC)? Systemarkitekturen och dess komponenter har stor betydelse för den digitala handeln, i synnerhet för unified commerce. Låt Lybe hjälpa dig att utvärdera och rekommendera vilka system som är relevanta för din verksamhet. Vi har lång erfarenhet från allehanda ERP-, ECOM, CRM-, PIM-, WMS-system och kan objektivt rådge kring valet av dessa.

 • Styrgrupp/Advisory board

  Vi rekommenderar att använda sig av en styrgrupp i införandeprojekt, med representanter för alla parter, systemleverantörer, tjänsteleverantörer och kund. Med tjänsten Lybe Styrgruppsarbete får ni hjälp med deltagande som en neutral part i en styrgrupp för projektet eller att följa upp och kvalitetssäkra externa leveranser eller interna processer.

Interimslösningar

Låt Lybe leda, bygga upp eller stötta ert digitala team under en kortare eller längre period. Vi erbjuder konsulter med kunskap om både utåtriktade sälj- och marknadsprocesser såväl som interna processer, bl.a. för att leda den dagliga e-handelsverksamheten, nyckeltalsuppföljning, teknisk utveckling av e-handeln, annonsinköp, leverans, logistik och kundtjänst.

Rapportering & mätning

Svårt att få veta vilka mätetal som är allra viktigast just för din verksamhet, givet var ni befinner er just nu? Eller kanske har ni koll på dessa men har problem att sammanställa detta på ett enkelt och effektivt sätt? Låt Lybe hjälpa dig att förstå vilka mätetal som är viktiga just för er verksamhet, sätta upp en smidig process för detta och ta hjälp av de verktyg som finns tillgängliga på marknaden.